Disconnection Policy

COLLECTION-SURCHARGE-DISCONNECTION POLICY

Bawat Member-Consumer ay may obligasyong bayaran ang nakonsumong kuryente pagkatanggap ng Statement of Account.

Kapag hindi ito nabayaran sa loob ng pitong (7) araw, may karampatang amoroso ang ipapataw sa inyong bayarin:

P10.00 kada buwan ang maidadagdag kung mababa sa P200.00 ang inyong bayarin. 10.5% ng bayarin ang maidadagdag kung mas mataas sa P201. 00

Mabibigyan ng Disconnection Notice kapag hindi pa din makakabayad. Ito ay upang ipaalam na apatnapu’t walong oras (48) mula sa pagkatanggap nito ay mapuputulan na ng suplay ng kuryente kung hindi pa makakabayad ng inyong Electric Bill.